Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/32/180832/intersik.se/public_html/wordpress/wp-settings.php on line 18 Projektupplägg och genomförande « Intersik

Intersik Startsida

Projektupplägg och genomförande

Projektet består av fyra större delmoment: 1) kartläggning av yngelproduktionsområden för den havslekande siken, 2) kartläggning och beskrivning av vattendrag som vandringssiken nyttjar för reproduktion. 3) utvärdering av sikbeståndens och sikfiskets tillstånd och 4) kommunikation och informationsspridning om sik, sikfiske och av resultat från projektet.


1)  Användarvänliga kartor över potentiella yngelproduktionsområden för havslekande sik

Resultatmål för 1: Digitala kartor över potentiella yngelproduktionsområden för havslekande sik lämpade för förvaltning, miljövård och forskning samt för allmänt bruk på Internet

Beskrivning: Konceptuellt bygger kartorna på att yngelproduktionsområden kan avgränsas och definieras geografiskt genom att mätbara miljövariabler görs tillgängliga och omvandlingsbara i geografiska informationssystem och geografiska bildbehandlingssystem. De geografiska måtten kan vara t.ex. vindexponering, geografisk slutenhet, djup och temperaturfördelning. För att veta vilka värden som är viktiga för arten bör mätningar av artens förekomst göras såväl i optimala, suboptimala som i dåliga förhållanden. Mätningarna bör göras på verkligt material i naturen. Mätningen av de geografiska måtten kräver god positionering och resolution i avseende på såväl kart eller bildunderlaget varifrån mätningen görs och själva provtagningsplatsens positionering.

Förekomsten resp. avsaknaden av yngel korrelerat mot de valda geografiska variablerna analyseras och modelleras med binär logistisk analys, vilket innebär att resultaten uttrycks i sannolikheten att hitta yngel i förhållande till olika värden av den undersökta variabeln. Den statistiska modellen eller sambandet förs över till modellering i GIS.  GIS-programmet söker områden med de motsvarande egenskaperna ex. på ett satellitfoto eller karta och levererar analysen i en kartbild. Trots det enkla konceptuella upplägget kräver varje enskild variabel i modellen ett antal arbetsfaser innan dess resultat är gångbart för vidareprocessering och presentation. Varje modell bör verifieras för att kunna justeras och fastslås.

2) Inventering av vattendragens produktion av vandringssikyngel

Resultatmål för 2: En förteckning över de vattendrag i olika storleksordning och med olika regleringshistoria, som hyser eller potentiellt har hyst kapacitet att upprätthålla produktion av vandringssik för kustfisket

Beskrivning: Ett insamlingsprogram för en icke kvantitativ inventering över förekomsten av vandringssikyngel i regionens vattendrag görs under det första projektåret. Inventeringarna i fält påbörjas ändå så fort som möjligt i 5-10 vattendrag av olika storlek för att finslipa metodiken och bedöma klassificeringsgrunderna för den slutliga inventeringen. När metodiken slipats drivs inventeringen under minst två år per vattendrag.

Inventeringarna läggs upp så att hydrologiska och regleringstekniska egenskaper samt kännedom om sikfisket i vattendragen används som grund för stratifiering. Speciell vikt läggs vid att framför allt små åar och stora bäckar, vars produktion av vandringssik hittills är okänd, tas med i inventeringen. Emfasen på mindre vattendrag beror på att information om förekomst av vandringssik ofta saknas från dem. Dessutom är de små vattendragen lättare att restaurera än stora och om restaureringsåtgärder blir aktuella förmodas intressekonflikterna bli färre och genomförbarheten ökar.

Om det i något fall redan i inventeringsskedet framkommer vattendrag där enkla och potentiellt framgångsrika restaureringsåtgärder direkt kan föreslås görs dessa omedelbart till fiskerimyndigheterna i respektive land. Inventeringens resultat skall tjäna som grund för en strategisk planering på länsnivå för att betjäna kustfisket med god rekrytering av vandringssik. Eftersom siken är intressant i flera Östersjöländer och Nordamerika undersöks i projektet också intresset för att starta upp ett internationellt sikrestaureringsprojekt.

3) Utvärdering av sikbeståndens och sikfiskets tillstånd

Resultatmål för 3: Ett program jämte kostnadskalkyl för uppdatering och harmonisering av monitoringen av sikfisket och sikbestånden samt för bedömning sikbeståndens och sikfiskets tillstånd

Beskrivning: Eftersom projektet skall ta fram själva programmet för bedömning av orsakerna till sikbeståndens och sikfiskets status och utveckling skisseras bara huvudelementen i vad som ska beaktas och vad som ligger till grund för framtagandet av ett sådant program:

Första steget blir att utvärdera det pågående finska långtidsmonitoringen (c. 1000 sikar/år enligt det kommersiella fiskets fiskemönster) för att kunna applicera och justera metodiken inför en samordning för provtagningsupplägget på båda sidor.  Härvidlag skall också de föreslagna icke fullföljda gemensamma programmen bedömas. Dessutom bedöms behovet av eventuella provfisken. Element som bör beaktas i detta arbete är följande:

•   hur väl följer monitoringprogrammet fiskemönstret i ett föränderligt klimat och  med en ökad sälpredation
•    vilka förändringar och förskjutningar har skett i tillväxt, bestånds- och storlekssammansättning sedan sälpredationen inträtt och vitmärlan gått tillbaka
•    bedöm vilken omfattning restaureringsåtgärder för vandringssik skall ha för att nå en mätbar effekt i kustfisket
•    beakta den beräkningsbara effekten i fisket av utplantering av sommargamla yngel
•    bedöm väderleksförhållandenas betydelse för rekrytering och tillväxt hos de båda sikformerna med hjälp av de finska långtidsserierna
•    kan semikvantitativa yngelstudier tjäna som fiskeoberoende ingångsdata med prognostiskt värde för någon av sikformerna
•    överväg och bedöm olika alternativ av provfisken för insamlande av material för bedömning av beståndens och fiskets tillstånd.
•    bedöm möjligheten att med genetiska metoder kunna avgöra fördelningen mellan framför allt de stora bestånden av vandringssik i fångsterna genom sk. stock mixture analysis och att vid eventuell samvariation i populationsparametrarna göra bestånds-uppskattningar från blandade fångstprover.

4) Kommunicering och informationplan

Resultatmål för 4: En informationsplan över delprojekternas arbete och resultat, som täcker hela projektets livstid och som kan förverkligas med användarvänlig teknik och informativ kvalitet.

Informationen skall rikta sig både till förvaltningsmyndigheter och beslutsfattare på både nationell och regional nivå, och till fiskeintresserad och vetenskapsintresserad allmänhet och opinion.